สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เข้าประกวดในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

ผลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ได้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ผลงาน และได้รับ 10 รางวัล ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับ โซลาร์เซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมากและโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
  เจ้าของผลงาน นายวัชรพงษ์ นารีจันทร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
2. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่: มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชื้อจุลชีพ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีมากและโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี รางวัลระดับดีมาก ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
  เจ้าของผลงาน นางสาวอิงขวัญ ปิยะนิจดำรงค์, นางสาวลัดดามณี พุทธาทำ
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

3. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมสารเคลือบฐานชีวภาพสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง
เจ้าของผลงาน นายจิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
4. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมสเปรย์เคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพ : ให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน
เจ้าของผลงาน นายณัฐวุฒิ รอดทุกข์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
5. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน
เจ้าของผลงาน นางสาวทิตสุชา อุทยานิล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6. ผลงานเรื่อง เต้าหู้ไข่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเส้นผักโดยใช้เทคนิคโมเลกุลเพื่อผู้สูงอายุ
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน
เจ้าของผลงาน นายทัศน์พล ปานิเสน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
7.ผลงานเรื่อง ชีสผลไม้
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
เจ้าของผลงาน นางสาว สุชานาถ ทิพย์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
8.ผลงานเรื่อง หมวกป้องกันรังสียูวีจากผ้าไหมอีรี่ย้อมสีธรรมชาติ ด้วยเปลือกประดู่
ได้รับรางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองแดง
เจ้าของผลงาน นางสาวดรุณี สมมุติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สาคร ชลสาคร

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ