มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)
ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยนำผลงานวิจัยเด่นจำนวน 2 ผลงานมาจัดแสดงภายในงาน ได้แก่ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มบัวฉลองขวัญด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย และเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร/นาโนพาร์ทิเคิล เพื่อขับเคลื่แนโมเดล BCG เจ้าของผลงานคือ ดร.ไฉน  น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ