โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เรียนเชิญวิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ