กิจกรรม ทุน บพท. site visit ภายใต้ชุดโครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร”

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit)
โครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม
ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดนิทรรศการรายงานผลงานวิจัยในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit) โครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร” โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็น ผอ. แผนงาน มีการทำงานร่วมกันของ 5 ชุดโครงการ 19 โครงการย่อย และ 4 โครงการย่อยด้วยกัน โดยยึดหลัก BCG โมเดล นำโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ชุมชนผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาดุก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน พื้นที่วัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ