โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ”

โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ”

ระหว่างวันที่ 25–26 มีนาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เสริมสร้างทักษะให้ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายสังคม ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทั้งนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสร้างความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาแนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานวารสารที่มีคุณภาพให้แก่นักวิจัยและบุคลากรใน มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการเขียนบทความวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ