การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย ววน. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการดี เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานรายละเอียดโครงการวิจัยเบื้องต้น พร้อมกับอนุกรรมการวิจัยแต่ละด้านที่เข้าร่วมประเมินโครงการวิจัยในครั้งนี้

[ภาพโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม]

แบบประเมินความพึงพอใจ