ขอเชิญชวนส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565)

“Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)”

ขอเชิญชวนส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 21 (2565)

สามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ JARST ระบบวารสารออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

แบบประเมินความพึงพอใจ