ประกาศ !!! เปลี่ยนชื่อวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี

เปลี่ยนชื่อวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็น “Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)”

ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ

ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ที่ เว็บไซต์ JARST

แบบประเมินความพึงพอใจ