การประชุม Cheer & Share Meeting on Zoom ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

การประชุม Cheer & Share Meeting on Zoom
ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม Cheer & Share Meeting on Zoom ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี หัวหน้าชุดโครงการ ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ร่วมกับโครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนฯ”

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ร่วมโครงการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อธิบายถึงภาพรวมและบริบทของพื้นที่ที่จะดำเนินการในบริเวณทุ่งหลวงรังสิตต่อไป

[supsystic-gallery id=266 position=center]

แบบประเมินความพึงพอใจ