การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ รวมถึงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีก 8 ท่าน

ซึ่งในครั้งนีั้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอ เล่มคู่มือวิธีการดำเนินมาตรฐาน (SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตารางการประชุมคณะกรรมการ ขั้นตอนการขอรับพิจารณา รวมถึงเป้าหมาย การขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กรรมการทราบ รวมถึงการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ซึ่งหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์การรับโครงการวิจัย มีโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณามาแล้ว ทั้งสิ้น 5 โครงการ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพยาบาลศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจ