การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมและร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อีกทั้ง ยังได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานอนุกรรมการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และ รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ร่วมพิจารณาโครงการและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับและพัฒนางานวิจัย มุ่งเน้นการแก้ปัญหา และต่อสู้กับวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยดังกล่าว จำนวน 11 โครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ