การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

วันที่ 13 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการและดำเนินการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อรองรับการทำงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

แบบประเมินความพึงพอใจ