การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และรอบ 18 เดือน งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 18 เดือน
งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม Professional Development training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 18 เดือน งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เรียนเชิญ ประธาน รองประธานอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และ ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ร่วมพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งในการนี้ นักวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ รองรับการทำงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

แบบประเมินความพึงพอใจ