การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.ธัญบุรี

การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.ธัญบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.ธัญบุรี ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง เห็นความสำคัญของการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ และอนุกรรมการวิจัย มทร.ธัญบุรี ทั้ง 6 สาขา อาทิ
1. ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร  บุญส่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อร่วมกันวางแนวทางความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.2563 และเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2568 และ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มทร.ธัญบุรี กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2568 และ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ