มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://conference.ssru.ac.th/sssci2019

แบบประเมินความพึงพอใจ