มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference6/

แบบประเมินความพึงพอใจ