แบบประเมินความพึงพอใจ

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

3. แบบประเมินความความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ และการสำรวจความผูกพันของผู้ใช้บริการด้านวิจัย

4. แบบประเมินความต้องการ / ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านวิจัย

5. แบบประเมินความความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการชุมชนเป้าหมาย

6. แบบประเมินความคาดหวัง ของผู้รับบริการชุมชนเป้าหมาย

 

แบบประเมินความพึงพอใจ