Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (INST 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน “13rd Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ตารางสรุปรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (INST 2017) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิก!

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีท่านวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในวาระนี้ และฝ่ายเลขานุการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิจารณาดำเนินการทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านบริการวิชาการแก่สังคม ในปี พ.ศ. 2561-2564 และทบทวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การดำเนิน 3 พื้นที่ ในระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน (Talent Mobility)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นแรงผลักดันที่สาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility จำนวน 19 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Continue reading

การประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 2 (Spearhead ด้านสังคม)

การประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 2 (Spearhead ด้านสังคม) วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 2 (Spearhead ด้านสังคม) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน

Continue reading

การประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 1 (Spearhead ด้านเศรษฐกิจ)

การประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 1 (Spearhead ด้านเศรษฐกิจ) วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ประจำปี 2562 แผนบูรณาการเป้าหมายที่ 1 (Spearhead ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ