Category: ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ ค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางค่าจ้างออกแบบสิ่งพิมพ์

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 332,700.00 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ้างทำเอกสาร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ วงเงิน 100,704.12 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 214,800 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่

ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่ วงเงิน 264,000 บาท โครงการ “จัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางการจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่

แบบประเมินความพึงพอใจ