Category: ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  1  ชุด  วงเงิน  540,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  750,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,300,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  800,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  900,000 บาท โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

แบบประเมินความพึงพอใจ