Category: ประกาศการใช้สิ้นปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา (งานพัสดุ)

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แบบประเมินความพึงพอใจ