1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

NameSizeHits
01. แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร478.6 KB155
02. ใบต่อแนบท้ายคำขอ372.7 KB111
03. รายละเอียดการประดิษฐ์ ปี 256629.4 KB107
04. ข้อถือสิทธิ ปี 256622.4 KB110
05. รูปเขียน ปี 2566 (ถ้ามี)68.0 KB83
06. บทสรุปการประดิษฐ์ ปี 256620.9 KB97
07. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร121.6 KB86
08. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (Word)28.3 KB103
09. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (PDF)133.0 KB75

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
01. แบบคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร (แบบสปสผอสป001-ก) ฉบับปรับปรุง 2561444.4 KB380
02. ใบต่อท้ายคำขอ (แบบ สปสผอสป012-ก) ฉบับปรับปรุง 2561320.5 KB352
03. ข้อถือสิทธิ ฉบับปรับปรุง 256117.0 KB340
04. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256120.9 KB321
05. รูปเขียน (ถ้ามี) ฉบับปรับปรุง 256115.0 KB296
06. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ มทร.ธัญบุรี85.0 KB304

3. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
01. แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข. 01)336.8 KB57
02. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี43.9 KB307
03. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์82.0 KB407
04. ใบต่อท้ายคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์179.1 KB40

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่