Category: ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 1: ภาคบรรยาย (สายวิทยาศาสตร์) วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพในการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ISI / Scopus / PubMed และฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสถาบันฯ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจานวนผลงานการตีพิมพ์บทความทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading

โครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย”

โครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย” กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” จึงได้ร่วมจัดทาโครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คาปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับนักวิจัย” เพื่อให้นักวิจัยเกิดการตื่นตัวในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยของตน จนสามารถนาไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง กิจกรรมที่ 1 : เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ ในกิจกรรมที่ 1 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search) และเทคนิคการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ ในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ เรื่อง การจัดเตรียมคาขอรับ …

Continue reading

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน  พาเลช บางละมุง พัทยา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีนโยบายที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดระบบเครือข่ายการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักวิจัย และหน่วยงาน เพื่อนำผลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร. ธัญบุรี พ.ศ. 2557 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ข้อ 2.3 พัฒนานักวิจัยใหม่ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่” เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่  มทร. ธัญบุรี รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

Continue reading

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน  พาเลช บางละมุง พัทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนแบบมุ่งเป้า รวมถึงเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม รวมถึงภาคธุรกิจได้

Continue reading

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองบริหารงานบุคคลร่วมกันจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเวทีให้ความรู้ถ่ายทอดกลยุทธ์ในการทำวิจัย การเขียนตำรา และแนวทางการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงจรรยาบรรณการวิจัย แก่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังว่าบุคลากรจะมีความเข้าใจขั้นตอน กฎระเบียบการยื่นขอ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยจะจัดทำเป็น Roadmap ของนักวิจัยแต่ละคนได้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ