คณะกรรมการประจำ สวพ.

 

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ

ดร. ไฉน  น้อยแสง
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
นางสาวณัฐวรรณ   ธรรมวัชรากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการ
นางพัชรี  ซิลวา
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
นางสาวพรทรัพย์  ถนัดไร่
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
นางสาวสุพัชณินท์  เปลี่ยนขำ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
นางสาวอริสรา  สุดสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกิติยา  ทองทรัพย์ทวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
แบบประเมินความพึงพอใจ