บุคลากร

 

ผู้บริหาร

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2549 4688
อีเมล kiattisak_s@rmutt.ac.th

ดร. ไฉน  น้อยแสง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2549 4684
อีเมล chanai_n@rmutt.ac.th

รศ.ดร. อมร  ไชยสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2549 4685
อีเมล a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th

รศ.ดร. วรินธร  พูลศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2549 4682
อีเมล w.poonsri@rmutt.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2549 4682, 0 2549 4686, 0 2549 4661

นางสาวคณธวัลย์  ศุภรัตนาภิรักษ์
อีเมล kontawan_s@rmutt.ac.th

นางสาวสรสุดา  แก่นจันทร์
อีเมล sornsuda_c@rmutt.ac.th

นางศิถยา  เกตุคงคาสวัสดิ์
อีเมล sitaya_n@rmutt.ac.th

นางสาวอริสรา  สุดสระ
อีเมล arisara@rmutt.ac.th

นางสาวกิติยา  ทองทรัพย์ทวี
อีเมล kitiya_t@rmutt.ac.th

นายอังคาร  รัตนะสงฆ์
อีเมล angkarn_r@rmutt.ac.th

นายอภิวัฒน์  ทาระคำ
อีเมล apiwat_t@rmutt.ac.th

นายคมกฤช  หยุยพันธุ์
อีเมล komkit_y@rmutt.ac.th

นางวรรณนภา  กระต่ายแก้ว
แม่บ้าน

กลุ่มวิชาการ/วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2549 4640, 0 2549 4641, 0 2549 4683, 0 2549 4685

นางสาวศศิวรรณ  อินทรวงศ์
อีเมล sasiwanin@rmutt.ac.th

นางสาวพรทรัพย์  ถนัดไร่
อีเมล pornsup_t@rmutt.ac.th

นางสาวกมลวรรณ  วัชรโรจน์
อีเมล kamonwan_b@rmutt.ac.th

นางสาวกวินตรา  การินทร์
อีเมล amporn_k@rmutt.ac.th

นางสาวศิริชล  บัวบุญ
อีเมล sirichon_b@mail.rmutt.ac.th

นายฐิติกร  วงค์เลื่อน
อีเมล thitikorn_w@rmutt.ac.th
 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2549 4681, 0 2549 4492

นางสาวกชกร  ดาราพาณิชย์
อีเมล kochakron_d@rmutt.ac.th

นางสาวณัฐวรรณ  ธรรมวัชรากร
อีเมล nuthawan_t@rmutt.ac.th

นางสาวมนต์ทิชา  รัตนพันธ์
อีเมล monticha_r@rmutt.ac.th

นางสาวสรัญญา  สุวินัย
อีเมล saranya_j@rmutt.ac.th

หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO)

โทรศัพท์ 0 2549 4493

นางมยุรี  จอยเอกา
อีเมล mayuree_j@rmutt.ac.th

นางพัชรี ซิลวา
อีเมล patcharee_s@rmutt.ac.th

กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย

โทรศัพท์ 0 2549 4684, 0 2549 4687

นางสาวขวัญรัตน์  เป่ารัมย์
อีเมล khwanrat_p@rmutt.ac.th

นางสาวสุพัชณินท์  เปลี่ยนขำ
อีเมล supatchanin_p@rmutt.ac.th

นางสาวจิตติมา  สิงห์โต
อีเมล jittima_s@rmutt.ac.th

นางสาวนรภัทร  เทพทอง
อีเมล narapat_t@rmutt.ac.th

นายศิริชัย  สุขสถิตย์
อีเมล sirichai_so@mail.rmutt.ac.th
 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

โทรศัพท์ 02 549 4486

นางสาววราภรณ์  ชื่นจรูญ
อีเมล waraporn_c@mail.rmutt.ac.th

นางสาวพนมพร  วงษ์เหมือน
อีเมล panomporn_w@mail.rmutt.ac.th
แบบประเมินความพึงพอใจ