Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562

NameSizeHits
3.Value Chain159.4 KB319
1.หลักการและเหตุผล158.0 KB655
4.ตัวอย่าง Value Chain198.9 KB733
2.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)2.2 MB734

 

คู่มือการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที70.0 KB433
แบบติดตามประเมินผล78.9 KB433
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(2))815.9 KB447
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1))140.6 KB449
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-3)739.8 KB466
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-2)728.9 KB469
ใบสมัคร87.9 KB502
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์193.8 KB535

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB485
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่))99.2 KB490
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560486.8 KB532
แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB542
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB555
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท.(ลูกข่าย/ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560133.6 KB571
แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีที่ประเมิน พ.ศ. ....................576.2 KB575
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)688.3 KB577
แบบประเมินความพึงพอใจ