การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Internal Control and Risk Management)

1. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

NameSizeHits
1.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PDF)1.1 MB660
2.การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร (PPT)709.8 KB533
3.คำสั่งการจัดการความเสี่ยง709.4 KB73

2. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

3. รายงานผลการดำเนินงาน

NameSizeHits
1.แบบประเมินความเสี่ยง ERM1-58.4 MB73
2.กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง2.1 MB66

 

แบบประเมินความพึงพอใจ