ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

กิจกรรมที่ 2 การประกวด

กิจกรรมที่ 2 การประกวด

โครงการ Mentoring

โครงการ Mentoring

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

นักวิจัยรุ่นใหม่/นักสร้างสรรค์

นักวิจัยรุ่นใหม่/นักสร้างสรรค์

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

แบบประเมินความพึงพอใจ