การประกันคุณภาพการศึกษา

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2. คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB504
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB380

3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)

NameSizeHits
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน2.1 MB59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน8.7 MB68

4. รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB430
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB437
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB391
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB555
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB562
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB514
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB505
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB544
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB498

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB394

แบบประเมินความพึงพอใจ