การประกันคุณภาพการศึกษา

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2. คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB582
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB479

3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)

NameSizeHits
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน2.1 MB93
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน8.7 MB96

4. รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB493
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB488
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB464
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB576
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB603
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB567
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB532
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB582
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB532

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB416

แบบประเมินความพึงพอใจ