การประกันคุณภาพการศึกษา

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2. คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB538
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB402

3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)

NameSizeHits
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน2.1 MB69
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน8.7 MB78

4. รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB452
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB460
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB408
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB563
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB569
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB527
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB514
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB561
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB508

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB400

แบบประเมินความพึงพอใจ