การประกันคุณภาพการศึกษา

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2. คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB635
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB591

3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)

NameSizeHits
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน2.1 MB139
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน8.7 MB134

4. รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB540
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB529
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB533
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB612
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB655
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB609
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB573
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB624
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB573

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB459

แบบประเมินความพึงพอใจ