ประกาศ!! เปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่าย

 

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่าย
การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567
ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/yDbCyBkVBzZAtxjZ6

แบบประเมินความพึงพอใจ