เปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2569

NameSizeHits
01. แนวทางการดำเนินงานตามแผ่นแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)227.0 KB21
02. แนวทางการดำเนินงานตามใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)359.6 KB21
03. ปฏิทินการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสนองพระราชดาริฯ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 256962.2 KB22
04. แบบสรุปโครงการ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี22.6 KB21
05. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 2569119.3 KB23
06. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 2569115.7 KB22
07. รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา27.1 KB21

แบบประเมินความพึงพอใจ